0258 415 1007 Pazar, 22 May─▒s 2022
Duyurular

Duyurular

Duyuru Başlangıcı: 15.03.2017 15:00
Duyuru Sonu: 29.03.2017 17:00


 1- Yukarıda özellikleri yazılı taşınmazlardan Encümen kararına istinaden  satış  ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif  usulüyle hizasında gösterilen gün ve saatte Sarayköy Belediyesi Belediye Meclis salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3-İhaleye katılacakların;
a)       Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,(İkametgah Belgesi)
b)       Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
c)       Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)       Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmaması
e)       Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
f)        Başka şahıslar adına ihaleye katılacakların noter tasdikli yıl içinde alınmış vekaletname ile (a) ve (b) maddelerinde belirtilen belgeler,
g)       Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
5- Satışa konu taşınmaz maldan ihale bedeli üzerinden yasal oranda damga vergisi tahsil edilecektir. İhaleden doğan vergi, resim,harç ve benzeri giderler alıcıya aittir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
Sıra
No
 
Mahalle
Mevkii
 
 
Pafta
Ada
Parsel
Yüzölçüm
m2
 
 
Belediye Hissesi
 
Cinsi
İmar Planındaki Durumu
Muhammen Bedeli
Geçici Teminat
 
İhale Tarihi 
 
 
İhale Saati
 
1
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A2D
101
3
700,50
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
105.075,00
3.155,00
29/03/2017
 10,15
2
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A3A
103
1
585,13
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
87.769,50
2.635,00
29/03/2017
10,20
3
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A3A
103
3
689,76
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
103.464,00
3.105,00
29/03/2017
10,25
4
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A3A
106
1
693,85
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
104.077,50
3.125,00
29/03/2017
10,30
5
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A3A
106
4
688,98
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
103.347,00
3.105,00
29/03/2017
10,35
6
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A3A
106
8
690,49
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
103.573,50
3.110,00
29/03/2017
10,40
7
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A2D
107
2
802,86
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
120.429,00
3.615,00
29/03/2017
10,45
8
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A2D
107
3
688,54
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
103.281,00
3.100,00
29/03/2017
10,50
9
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A2D
107
8
688,87
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
103.330,50
3.100,00
29/03/2017
10,55
10
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A3D
109
3
599,74
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
89.961,00
2.700,00
29/03/2017
11,00
11
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A3D
109
4
599,63
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
89.944,50
2.700,00
29/03/2017
11,05
12
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A3D
109
5
564,74
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
84.711,00
2.545,00
29/03/2017
11,10
13
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A3D
109
6
616,22
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
92.433,00
2.775,00
29/03/2017
11,15
14
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A3D
109
9
601,54
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
90.231,00
2.710,00
29/03/2017
11,20
15
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A3D
109
10
601,67
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
90.250,50
2.710,00
29/03/2017
11,25
16
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A2D
110
1
748,09
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
112.213,50
3.370,00
29/03/2017
11,30
17
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A2D
110
3
763,91
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
114.586,50
3.440,00
29/03/2017
11,35
18
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A2D
110
5
758,84
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
113.826,00
3.415,00
29/03/2017
11,40
19
Altıntepe
Köyiçi
M21B20A2D
112
4
698,33
Tam
Arsa
A-2 Konut Alanı
104.749,50
3.145,00
29/03/2017
11,45
 
1- Taşınmazların kira süresi; Encümen kararına istinaden  (01/04/2017-31/12/2017) dönemi arası süreleri kapsamaktadır.
2- İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri içinde Sarayköy Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.
3-İhaleye katılacakların;
a)       Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,(İkametgah Belgesi)
b)       Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri,
c)       Gerçek kişilerin T. C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
d)       Belediyemize borcu olmadığına dair belge almaları
e)       Geçici teminatı yatırmış olmaları (2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve Hazine  Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
f)        Başka şahıslar adına ihaleye katılacakların noter tasdikli yıl içinde alınmış vekaletname ile (a) ve (b) maddelerinde belirtilen belgeler,
g)       Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.
4- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.
5- Kiralamaya konu taşınmaz maldan ihale bedeli üzerinden yasal oranda kesin teminat ve damga vergisi tahsil edilecektir. İhaleden doğan vergi, resim,harç ve benzeri giderler alıcıya aittir.  
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Sıra
No
İlçesi
Mahalle
Adresi
Ada
Parsel
Niteliği
Kiraya verilecek bağ.böl.
Miktarı
Muhammen Bedeli (TL.)
 
Geçici Teminat
 
Tarih
Saat
(m2)
1
Sarayköy
Karataş
Köycivarı
0
201
Tarla
Tamamı 
12.200,00
 
3.000,00
 
90,00
 
29/03/2017
 
10,00
2
Sarayköy
Karataş
Köycivarı
0
208
Tarla
Tamamı 
9.600,00
 
1.750,00
 
52,50
 
29/03/2017
 
10,10
 


....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

ihale taşınmaz satışı
Yorum Bulunamadı