0258 415 1007 Pazartesi, 1 Haziran 2020
Duyurular

Haber Bülteni

AHMETLİ MAHALLESİ CAMİİ İMAR PLANI

AHMETLİ MAHALLESİ CAMİİ İMAR PLANI


1.      PLANLAMA ALANININ TANIMI

Denizli Termal Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi, Ege Bölgesi’nin güney bölümünde yer alan Denizli iline bağlı, Akköy, Buldan ve Sarayköy ilçeleri sınırları içinde bulunmaktadır.

Planlama Bölgesi, “Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan “Türkiye Turizm Stratejisi 2023 – Eylem Planı 2007 – 2023” kapsamında belirlenen, “Güney Ege Termal Turizm Bölgesi” kapsamında kalmaktadır. Aydın, Denizli, İzmir ve Manisa illerini kapsayan bu bölge, Türkiye’nin doğal ve tarihi zenginlikler ile bütünleşmiş jeotermal kaynaklar açısından en önemli termal turizm destinasyonudur.

Planlama alanı; Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Ahmetli Mahallesi, M21B-05B-1D, M21B-05B-4A pafta, 567 nolu parseli, ITRF-96 koordinat sisteminde 410 200-410 300 yatay, 4 206 600-4 206 700 dikey koordinatları arasında yer alan, yaklaşık 900 m2 alandan ibarettir. Sarayköy ilçesine uzaklığı yaklaşık 1 km, Denizli merkezine 32 km mesafede bulunmaktadır.

567 nolu (764 m2) parselin mülkiyeti; Maliye Hazinesi’ne aittir.

2.      HALİHAZIR DURUMU

Planlama alanına yönelik 1/1000 ölçekli halihazır haritalar 04/07/2000 tarihinde İller Bankası tarafından, 1/5000 ölçekli halihazır haritalar ise 02/04/2016 tarihinde Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından onaylanmıştır.

3.      İMAR PLANI DURUMU

Söz konusu parsel, mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planında kısmen Düşük Yoğunluklu Mevcut Konut Alanı, kısmen İbadet Alanı olarak planlıdır.  

 

Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planı

 

Mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise kısmen Konut Alanı, kısmen de Cami olarak planlıdır.

 

4.                  JEOLOJİK DURUMU

Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 22/10/2018 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda;

'Önlemli Alanlar (ÖA):

Önlemli Alan -5.1 (ÖA-5.1) Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme Oturma

Açısından Sorunlu Alanlar:

İnceleme alanında, morfolojik açıdan eğimin %0-10 arasında olduğu; jeolojik açıdan Kuvaterner yaşlı alüvyon birimin oluşturduğu zeminin, jeolojik-jeoteknik açıdan önlem alınmadığı takdirde, taşıma gücü, şişme, oturma vb. mühendislik sorunlarının olabileceği ve doğal afet tehlikesi yönünden nispeten yüksek zemin büyütmesi ve zemin hakim periyotlarının beklendiği alanlar Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme Oturma Açısından Sorunlu Alanlar (ÖA-5.1) olarak değerlendirilmiştir.

 

Çalışma alanında jeolojik-jeoteknik-jeofizik-morfolojik-hidrojeolojik- eğim (v.b. kitle hareketler) yönünden yapılan incelemeler sonucunda çalışma alanının tamamı önlemli alan olarak belirlenmiştir. Çalışma alanında belirlenen önlemli alanlar EK-7’deki haritada Önlemli Alan-5.1(ÖA-5.1) olarak ayrılmıştır. Bu alanlar aşağıdaki ayrıntılı olarak açıklanmıştır. İnceleme alanı Kuvaterner yaşlı alüvyon birimi içinde bulunmaktadır. İncelme alanında mevcut yapılaşmalar bulunduğundan açılan sondaj kuyuları ve araştırma çukurlarından yaklaşık 1,00-1,50 kalınlığında dolgu malzeme gözlenmiştir. 2,50-3,00 metre derinliğinde açılan araştırma çukurlarında dolgu malzeme altında kahverengimsi renkte üst seyiyelerde gevşek yapılı kumlu siltli kil birim geçilmiştir. Alt seviyelere inildikçe gevşek yapılı killi siltli kumlu birim gözlenmiştir. Sondaj çalışmalarında 15,00 metre derinliğe kadar ilerlenmiştir. İncelme alanında mevcut yapılaşmalar bulunduğundan açılan sondaj kuyuları 1,00-1,50 kalınlığında dolgu malzeme gözlenmiştir. Yapılan sondaj çalışmalarında yaklaşık 3,00 metre derinliğe kadar kahverengimsi renkte gevşek yapılı kumlu siltli kil birim geçilmiştir. Bu derinlikten sonra killi siltli kumlu birim ara geçişli olup gevşek yapılıdır.

Çalışma alanında inşaat esnasında yüzeysel ve yer altı drenaj sistemleri yapılarak, yağış sularının düzenli bir şekilde yüzey ve yer altı drenajı sağlanarak bina temelinin yüzeysel ve yer altı sularından etkilenmesi engellenmelidir.

Çalışma alanı, jeolojik-jeofizik-morfolojik-hidrojeolojik- eğim (v.b. kütle hareketleri) yönünden yapılan incelemeler sonucunda, Önlemli Alan-5.1(ÖA-5.1) olarak adlandırılmıştır.

Bu nedenle;

- Bu alanlarda, alüvyona ait birimlerde belirlenen sıvılaşma, şişme, oturma, taşıma gücü vb. sorunlarına yönelik mühendislik problemlerinin zemin- temel etütlerinde ayrıntılı olarak araştırılması ve belirlenecek zemin iyileştirme yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.

- Kuvaterner yaşlı alüvyona ait zeminler heterojen özellikte olduğundan yanal ve düşey yönde litolojik ve jeoteknik parametreleri değişim gösterdiğinden, yapılarda farklı oturma yaşanmaması için yapı temellerinin aynı birim içerisinde kalmasına özen gösterilmeli, temel sistemi yapıdaki olası oturmaları üniform olmasını sağlayacak nitelikte seçilmelidir.

- Temel kazısı ve sonrası oluşacak kazı şevlerin güvenliği için zemin özelliklerinden kaynaklanabilecek (jeolojik-jeoteknik-hidrojeolojik) problemlerin belirlenmesi ve önlemlerin kazılardan önce alınması gereklidir.

- Mevsimsel yağışlara bağlı olarak sulu hale gelebilecek kesimlerde gerekli çevre drenajının (atık sular, yeraltı suyu ve yerüstü suları açısından) sağlanması gerekmektedir.

- Yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelere ait mühendislik parametreleri (sıvılaşma, şişme, oturma ve taşıma gücü) ile temel tipi ve derinliği parsel bazlı zemin-temel etütlerinde ayrıntılı olarak irdelenerek alınabilecek mühendislik önlemleri belirlenmelidir.

- Her türlü yapılaşmalarda, parsel bazı zemin etütlerinde, heterojen zemin koşullarından kaynaklanabilecek sıvılaşma, şişme, farklı oturma ve taşıma gücü problemleri ayrıntılı olarak araştırılmalıdır.

- Araştırma sonuçlarına göre gerekli zemin iyileştirmeleri projelendirilerek olası jeoteknik problemler mutlak suretle önlenmelidir.

-Temel taşıyıcı zemin olarak üzerindeki yapıdan gelecek yükleri, güvenlikle ve bu yükleri yapıya zarar vermeyecek ölçüde taşıyacak taşıma kapasitesi yüksek (sağlam) jeolojik seviyeler tercih edilmeli

- Oturma, şişme vb yapı güvenliğini risk altına alacak etkenlere karşı yapı-zemin etkileşimine uygun olarak tasarım geliştirilerek uygun temel tipi seçilmeli; zemin ve temel etüt sonuçlarına göre gerekli görülmesi durumunda zemin iyileştirme projeleri uygulanmalıdır.

- İnşaat kazısı öncesi yol, altyapı sistemleri ve komşu parsellerde yer alan yapıların güvenliğini sağlayacak tedbirler alınmalıdır.

- Parsel bazı zemin etütlerinde temel tipi ve temel derinliği belirlenerek yapı yüklerinin taşıttırılacağı seviyelere ait mühendislik parametreleri ayrıntılı olarak irdelenmelidir.

- İnceleme alanında hesaplanan oturma değerleri göz önüne alınarak yapılacak yapılar için uygun temel tipi seçilmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır.

- Temel olma özelliği taşımayan birimin sıyrılarak yapı temellerinin nispeten daha sağlam jeolojik birimlere oturtulması gerekmektedir.

- Yapılaşma öncesinde parsel / bina bazında zemin - temel etüdü yapılmalı , zemin-temel etüt raporu içeriğinde temel etki derinliği boyunca taşıma gücü, şişme, oturma , zeminin büyütme, periyot ve diğer jeoteknik hesaplamalar ile beraber yamaç boyunca dış yüklerde dahil edilerek stabilite analizleri yapılarak gerekmesi halinde alınacak önlemlerle birlikte temel tipi ve temel derinliği önerilmeli ve takibi yapılmalıdır. Bina temelleri dolgulara taşıttırılmamalıdır.

- Yapılan değerlendirmeye ve inceleme alanında yapılan çalışmalara göre; kum ara tabakalı birimin olmasından dolayı inceleme alanı için yüksek sıvılaşma riski bulunmaktadır.

- İnceleme alanının 150 m. güneybatısından Büyük Menderes nehri geçmektedir. Büyük Menderesin nehrinin yoğun mevsimsel yağışlarla taşkın oluşturduğu bilinmektedir. Bu nedenle planlama aşamasında DSİ’den güncel kurum görüşü alınmalıdır. Alınacak kurum görüşüne göre gerekli tedbirler alındıktan sonra yapılaşmaya gidilmelidir.

- Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar hakkında yönetmelik ve DBYBHY esaslarına uyulmalıdır.' şeklinde belirtilmektedir.

5.                  GEREKÇELER

Sarayköy İlçe Müftülüğü’nün 24/04/2017 tarih ve 196 sayılı yazısında mülkiyeti maliye hazinesine ait olan 2 pafta, 567 parselde daha büyük bir cami yapılabilmesi için imar planı değişikliğinin yapılması gerektiği Sarayköy Malmüdürlüğü’ne bildirilmiş olup, Sarayköy Malmüdürlüğü’nün 28/04/2017 tarih ve 175 sayılı yazısı Sarayköy Belediye Başkanlığı’na iletilmiş ve Sarayköy Belediye Başkanlığı’nın 08/05/2017 tarih ve 1249 sayılı yazısı ile söz konusu parselde imar planı değişikliğinin yapılması talep edilmektedir. Bu doğrultuda imar planı değişikliğinin yapılması ve onaylanması gerekmektedir.

6.                  PLAN KARARLARI

-           Planlama çalışması ile 567 parselin optimum düzeyde kullanılmasına olanak sağlayacak şekilde planlama çalışması yapılmıştır.

-           1/5000 ölçekli nazım imar planında, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğine istinaden parselin tamamı İbadet Alanı olarak planlanmış, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ise alan Cami olarak belirtilmiştir.

-               

Cami alanında Emsal:1.00 olarak önerilmiştir.

-           Yapı yaklaşma sınırı tüm cephelerden 3 metre olarak önerilmiştir.

Öneri 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği

 

-           Hazırlanan imar planları Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmıştır.

7.                  PLAN HÜKÜMLERİ

1. Genel Hükümler

1.1. Bu plan 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

1.2. Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri: Tarihi ve kültürel değerlerin yoğun olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu yöreleri korumak, kullanmak, sektörel kalkınmayı ve planlı gelişimi sağlamak amacıyla değerlendirmek üzere sınırları Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisi ve Bakanlar Kurulu kararıyla tespit ve ilan edilen bölgeleri ifade etmektedir.

1.3. Bu plan sınırları dâhilinde her ölçekte plan yapma, yaptırma ve onama yetkisi 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu’nun 7.maddesi uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı’na aittir. Bu bölge içinde “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.

1.4. Bu plan, plan notları ve plan açıklama raporu ile bir bütündür.

1.5. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve bu kanuna dayanarak çıkartılan “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik”, “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”,

-3194 sayılı “İmar Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri,

-4342 sayılı “Mera Kanunu” ve uygulama yönetmeliği,

-“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”,

-3573 sayılı “Zeytinciliğin İslahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun”,

-6831 sayılı “Orman Kanunu” ve ilgili yönetmelikler,

5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” ve ilgili yönetmelikleri,

-167 sayılı “Yeraltı Suları Hakkındaki Kanun” ve ilgili tüzük ve protokol,

-1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” ve “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”,

-5177/3213 sayılı “Maden Kanunu” ve ilgili yönetmelikler,

-2872 sayılı “Çevre Kanunu” ve ilgili yönetmelikler,

-“Lağım Mecrası İnşaatı Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik”,

-“Karayolu Kenarına Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”,

-“Hava Kalitesini Koruma Yönetmeliği”,

-“Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”,

-Yapılacak her türlü yapıda ve bütün zemin cinslerinde “Afet Bölgesinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile ilgili diğer mevzuat hükümleri geçerlidir.

1.6. Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce 22/10/2018 tarihinde onaylanan imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt raporunda belirtilen koşul ve önerilere uyulacaktır.

1.7. Bu plan ve plan notlarında yer almayan konularda 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve bu kanuna ilişkin yönetmelik hükümleri ile 3194 sayılı “İmar Kanunu” ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun işlem tesis edilmesi zorunludur.

 

 

 ....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

CAMÄ°
....::| Bu içeriğe bağlı dosyalar |::....

Ahmetli Ä°mar Planı Camii 2(DENÄ°ZLÄ°_SARAYKÖY_Ä°LÇESÄ°_AHMETLÄ°_MAH._CAMÄ°_ALANI_Ä°MAR_PLANI_ONAYLI.pdf) | Dosyayı açmak için buraya tıklayın.

Ahmetli Ä°mar Planı Camii(DENÄ°ZLÄ°_SARAYKÖY_AHMETLÄ°_MAH._CAMÄ°_ALANI_Ä°MAR_PLANI_19.10.2018.pdf) | Dosyayı açmak için buraya tıklayın.

Yorum Bulunamadı