0258 415 1007 Cumartesi, 3 Haziran 2023
Duyurular

Haber Bülteni

Covid-19

8 Nolu (Covid-19) Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı


 

Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. maddesine göre, Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında, COVID-19 tedbirleri hususunda olağanüstü toplanmıştır.

 

 1. İçişleri Bakanlığının 03.03.2021 tarihli “İş Yerlerinin Çalışma Saatleri” konulu yazısına istinaden;

Daha önce İçişleri Bakanlığının ilgili genelgeleri ile açılış-kapanış saatleri belirlenmiş olan bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı vb iş açılış-kapanış saatlerinin 07.00-20.00 saatleri arası olarak belirlenmesine,

 

 1. Milli Eğitim Bakanlığının 02.03.2021 tarihli “Yüz Yüze Eğitim Uygulamaları” konulu yazısına istinaden; Yüz yüze ve uzaktan eğitim uygulamaları Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ek-2 inci maddesi hükmü gereği tüm resmî ve özel okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında aşağıdaki esaslar çerçevesinde yürütülecek olup,

 

 1. Şubat 2021 tarihi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayan okul ve sınıf düzeylerinde uygulamanın Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 05.02.2021 tarihli ve E-43769797-10.07.01-20218459 sayılı yazısında belirtildiği şekilde devam etmesine,
 2. İlkokullarda haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılmasına,
 3. Ortaokulların 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılmasına,
 4. İmam hatip ortaokullarının 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıflarında haftada 2 (iki) gün yüz yüze, 3 (üç) gün uzaktan eğitim yapılmasına,
 5. Ortaokulların 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 12 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 22 ders saati yüz yüze eğitim yapılmasına,
 6. İmam hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında, sınıf mevcudunun kalabalık olması ve sınıfın bölünmesini gerektiren durumlarda haftada 14 ders saati, diğer durumlarda ise haftada 24 ders saati yüz yüze eğitim yapılmasına, 
 7. Okullar bünyesindeki ana sınıfı ve uygulama sınıflarındaki yüz yüze eğitimin, sınıfın bağlı bulunduğu okulda yüz yüze eğitimin devam ettiği günlerde yapılmasına,
 8. Özel eğitim okulları, özel eğitim sınıfları ve özel eğitim ana sınıflarında öğle arası verilmeyecek olup bir ders saatinin 30 (otuz) dakika; teneffüslerin ise 10 (on) dakika olacak şekilde haftada 5 (beş) gün ve günde 6 (altı) ders/etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılmasına, Yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatlerinin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına, Bilim ve Sanat Merkezlerinin (BİLSEM) de programları dahilinde yüz yüze eğitim yapmalarına, Velisi tarafından yüz yüze eğitime katılmak istemediğini dilekçe ile bildiren öğrencilere, BİLSEM idareleri tarafından uzaktan eğitim yoluyla destek eğitiminin sürdürülebilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına, Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerin sınıf seviyelerine ve risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetlerinin, yüz yüze ve uzaktan eğitim yoluyla devam etmesine,
 9. Sınıf mevcutlarının kalabalık olduğu ve seyreltme ihtiyacı duyulan tüm sınıfların ikiye bölünerek yüz yüze eğitim yapılabilmelerine, bölünme sonucu oluşan grupların hangi gün okula geleceğinin okul müdürlüklerince planlanmasına,
 10. Tüm sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitimin yapıldığı gün ve saatlerin dışında kalan diğer ders ve etkinliklerin uzaktan eğitim yoluyla işlenmesine, Uzaktan eğitim yoluyla işlenecek derslerde canlı ders uygulamalarının yanı sıra EBA TV ve EBA Portal’da yer alan içeriklerden yararlanılmasına, Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrencilerin, sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olmasına ve okullarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme değerlendirme sınavlarına katılmalarına,

I I- İlkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarındaki yüz yüze ve uzaktan eğitimlerde bir ders saatinin 30 (otuz) dakika; teneffüslerin ise 10 (on) dakika olacak şekilde planlanmasına,

 1. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki yüz yüze eğitimlerin aralıksız ve bir etkinlik saatinin 30 (otuz) dakika olarak planlanmasına, uzaktan eğitimlerin ise Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 26.11.2020 tarihli ve 28219185-101.01.01-E.17311375 sayılı esaslarına göre yürütülmesine,
 2. İlçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda yatılı bölge ortaokulları, imam hatip ortaokulları ve özel eğitim okullarının pansiyonlarından, ilgili mevzuat hükümlerine göre salgına yönelik gerekli tedbirler alınarak öğrencilerin yararlanmalarının sağlanmasına,
 3. Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği ile Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında taşıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınmasına ve araçlardaki oturma düzeninin öğrencilerin birbirleriyle temasını asgari seviyeye indirecek şekilde planlanmasına,
 4. Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği hükümleri kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti verilebilmesi için ilçe hıfzıssıhha kurullarından olumlu görüş alınacak olup yemek hizmeti verilmesi halinde yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirlerin alınmasına,
 5. Okullarda bulunan kantin, yemekhane ve diğer gıda işletmelerinde, Bakanlığımız 2020/8 Nolu Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi konulu Genelgesi, Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.10.2020 tarihli ve 15021892 sayılı yazısı ve Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun hizmet sunumunun gerçekleştirilmesine,
 6. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ilişkin puanların Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Ölçme ve Değerlendirme hükümleri esas alınarak verilmesine, tüm sınavların yüz yüze gerçekleştirilmesine, Kendisinde veya birlikte kaldığı aile bireylerinde herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan öğrencilerin, okul içinde uygun bir zamanda ve izole bir ortamda sınava alınmasına. Herhangi bir nedenle sınavlara katılamayan ve okul yönetimince mazereti uygun görülen öğrencilerin Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde ilgili ders öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınava alınmasına, birinci sınavlarla ilgili takvimin ivedilikle belirlenerek öğrenci ve velilerine duyurulmasına,
 7. Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınmasına ve okula gelmeyen öğrencilerin devamsız sayılmamasına,
 8. Öğrencilerin okulda geçirdikleri tüm zaman diliminde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılarak Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu hükümlerine uyulmasına,
 1. Milli Eğitim Bakanlığının 02.03.2021 tarihli “Ortaöğretim Kurumlarında Yüz Yüze Eğitim ve Sınav Uygulamaları” konulu yazısına istinaden; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ortaöğretim kurumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler” başlıklı EK 3 üncü maddesi kapsamı ile Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu hükümleri çerçevesinde yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetleri aşağıda belirtilen esaslara göre yürütülecek olup,

Genel esaslar;

a) Öğrencilerin okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda gerekli rehberlik ve yönlendirme yapılacak, okul yöneticileri ve öğretmenlerce de takip edilerek okulda gerçekleştirilecek olan yüz yüze eğitim faaliyetleri hakkında öğrencilere ilgi (c) Kılavuz hükümlerine göre gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

b) Dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek olup bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek ve ihtiyaç olması durumunda seyreltilmiş sınıf uygulamasına gidilecektir.

c) Ortaöğretim kurumları yönetimlerince, yüz yüze eğitim için gruplara ayrılan şubelerden, her bir grubun haftanın hangi iki günü okula geleceği eğitim kurumu müdürlüklerince planlanacaktır. Eğitim kurumlarında derslik ve eklentilerin periyodik olarak kapsamlı şekilde genel temizliği yapılacaktır. Yüz yüze eğitim için belirlenen günlerde; Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarında günde en fazla 10 ders saati, diğer ortaöğretim kurumlarında ise günde 8 ders saati, her ders saati süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi

de 10 dakika olarak uygulanacaktır. Ayrıca öğle arası uygulamasının yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa süresi eğitim kurumu yönetimince belirlenecektir.

ç) Eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim, 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlamış olup hazırlık ve planlamalarını yapamadıkları için belirtilen tarihte yüz yüze eğitime başlayamayan eğitim kurumları en geç 08 Mart 2021 Pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak şekilde gerekli hazırlık ve planlamalarını tamamlayacaktır.

d) Ortaöğretim kurumlarında yüz yüze eğitimde; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 19.02.2018 tarihli ve 56 sayılı Kararı uyarınca kabul edilen Haftalık Ders Çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve meslekî derslerden, öğrencilerin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, okul yönetimince belirlenenler, yüz yüze eğitim; bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecektir.

e) Yüz yüze eğitimle yürütülecek eğitim ve öğretim faaliyetlerine katılım isteğe bağlı olup bu hususta devam zorunluluğu aranmayacaktır. Ancak eğitim kurumunun öğrencileri takip edebilmesi ve bu kapsamda gerekli önlem ve tedbirleri alabilmesi amacıyla yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak olan öğrenciler için velileri tarafından; Covid-19 salgını kapsamında herhangi bir nedenle öğrencisini yüz yüze eğitim için eğitim kurumuna göndermek istemediğine ilişkin talebini bir dilekçe ile eğitim kurumu müdürlüğüne iletmesi gerekecektir.

f) Yüz yüze eğitim faaliyetlerine katılmayacak öğrenciler; sınıfının konu ve kazanımlarının işlenen bölümünün tamamından sorumlu olacak, bu çervede Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar, canlı sınıf uygulamaları ile EBA TV üzerinden yürütülen eğitimi takip edecekler ve eğitim kurumlarında yüz yüze gerçekleştirilecek ölçme ve değerlendirme sınavlarına katılacaklardır.

g) Seyreltilmiş sınıf uygulaması sonucunda ihtiyaca bağlı olarak; eğitim kurumu yönetimlerince yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitim, senkron/eş zamanlı şekilde yürütülecek, ayrıca ihtiyaç oluşması durumunda geçici öğretmen görevlendirmesi, ücretli öğretmen görevlendirilmesi ile uzaktan eğitim kapsamında sınıf/şube birleştirmesi yapılabilecektir.

ğ) 'Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği' ile 'Okul Servis Araçlarının Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar' kapsamında taşıma hizmeti veren araçlarda hijyen koşullarının sağlanması için gerekli tedbirler alınacak ve araçlardaki oturma düzeni öğrencilerin birbirleriyle temasını asgariye indirecek şekilde planlanacaktır.

h) 'Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği' hükümleri kapsamında taşınan öğrencilere yemek hizmeti verilebilmesi için il/ilçe hıfzıssıhha kurullarından olumlu görüş alınması, yemek hizmeti verilmesi hâlinde yemekhanelerde hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygun tedbirlerin alınması gerekmektedir.

ı) Okullarda bulunan kantin, yemekhane ve diğer gıda işletmelerinde, Bakanlığımız 2020/8 No.lu 'Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi' konulu Genelgesi, Strateji Geliştirme Başkanlığının 18.10.2020 tarihli ve 15021892 sayılı yazısı ile ilgi (c) Kılavuz hükümleri doğrultusunda belirlenen kriterlere uygun hizmet sunumunun gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kantin ve yemek hizmetleri verilebilecektir.

 

Genel Esaslar doğrultusunda;

a) Ortaöğretim kurumlarının 12. sınıflarda yüz yüze eğitime 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanmıştır.

b) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam edenler ile ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumlarının değerlendirilerek 08 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmelerinin sağlanmasına,

c) Mesleki ve teknik Anadolu lisesi, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimine 02 Mart 2021 Salı gününden itibaren başlanmasına,

ç) Mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile çok programlı liselerin alan/dal derslerinin yüz yüze eğitimlerinde “meslek.eba.gov.tr” internet adresinde yayınlanmakta olan “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı İkinci Dönem Çerçeve Öğretim Programı” kullanılmasına, söz konusu çerçeve öğretim programlarında yer alan derslerin uygulama kazanımları yüz yüze, teorik olan kazanımları ise uzaktan eğitim yoluyla yapılacak şekilde zümre öğretmenler kurulunca planlanmasına,

d) Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrencilerin, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılmasına, Ancak okul pansiyonlarında oluşabilecek yoğunluğun önüne geçebilmek amacıyla okula erişim sorunu olan öğrencilere öncelik verilecek olup gereken salgın tedbirlerinin alınmasında hassasiyet gösterilmesine, Yüz yüze eğitimin olmadığı günlerde pansiyonlarda gerekli tedbirlerin alınarak aksaklığa meydan verilmemesine,

e) Yüz yüze planlanmayan dersler ile yüz yüze seyreltilmiş olarak uygulanan derslerin kalan kısımlarının uzaktan eğitim kapsamında yürütülmesine, öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında yüz yüze ve uzaktan eğitim kapsamında işlenen derslerin tüm konularından sorumlu olmalarına,

f) Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında haftada 5 (beş) gün, günde 6 ders saati, her bir ders saati 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi 10 dakika olacak şekilde ve öğle arası dinlenme süresi verilmeden yüz yüze eğitim yapılmasına, yüz yüze eğitim dışında kalan ders saatlerinin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlanmasına, Bilim ve sanat merkezleri de programları dâhilinde yüz yüze eğitime geçebilmelerine, Yüz yüze eğitime veli dilekçesi ile katılmayacak olan bilim ve sanat merkezleri öğrencilerinin destek eğitimlerinin, BİLSEM yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,  Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla öğrenim gören öğrencilerimizin bulunduğu ilin risk durumuna göre destek eğitim odası eğitim faaliyetlerinin yüz yüze veya uzaktan başlamasına,

g) Ortaöğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavların, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılmasına, Sınav takviminin; 08 Mart 2021 Pazartesi gününden itibaren üç haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanmasına, eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanmasının sağlanmasına, birinci döneme ilişkin iş ve işlemlerin 26 Mart 2021 Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemlerin ise 31 Mart 2021 Çarşamba gününe kadar e-Okul sistemine işlenerek tamamlanmasına,

ğ) Milli Eğitim Bakanlığının 12.02.2021 tarihli, E-83203306-10.03-20619760 sayılı ve “Ortaöğretim Kurumlarında İkinci Dönem Yüz Yüze Eğitim ve Diğer Uygulamalar” konulu yazısının; 8 inci maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri, 9 uncu maddesinin (a) ve (c) bentleri, 10 uncu, 12 nci, 14 üncü ve 15 inci maddelerinin aynen uygulanmasına devam edilmesine,

h) 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okulların, ikinci dönemin birinci sınavlarını 08-26 Mart 2021 tarihleri arasında; birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okulların ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlamalarına,

ı) İlçe hıfzıssıhha kurullarının il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle alacakları karar doğrultusunda ortaöğretim kurumlarının haftanın 2 (iki) günü yüz yüze eğitim yapılabilmelerine, barınma ihtiyacı olan öğrencilerin gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre okul pansiyonlarında kalabilmelerine,

i) Resmî eğitim kurumlarında 8 ve 12. sınıflar ile mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ile özel öğretim kurumlarında 8 ve 12. sınıflara yönelik takviye kurslarının yüz yüze devam etmesine,

j) Ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarında; haftada iki gün, günde 8 saat ve

seyreltilmiş sınıf uygulaması şeklinde yüz yüze eğitim uygulanmasına, 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak derslerin, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak haftada en az 16 en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanmasına,

k) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının 9, 10 ve 11. Sınıflarında haftada 2 gün, seyreltilmiş sınıflarda yapılacak yüz yüze eğitimlerde, meslek derslerindeki uygulama kazanımlarına öncelik verilmesine,

l) Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı eğitim kurumlarının, ders saati okul yönetimlerince belirlenmek üzere, yüz yüze yapılacak eğitimlerde, ortak derslerin yanında 9 ve 10. sınıflarında Kur’an-ı Kerim ve Arapça, 11. sınıflarında Kur’an-ı Kerim ile Hitabet ve Mesleki Uygulama derslerine yer verilmesine, 12. sınıflarda ise yüz yüze yapılacak derslerin, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları dikkate alınarak belirlenmesine,

 

 

İlimizde salgın riskinin farklılık arz etmesi durumunda Covid-19 salgın tedbirleri dikkate alınarak il/ilçe hıfzıssıhha kurullarımızın il/ilçe millî eğitim müdürlükleriyle yapacakları değerlendirmelere göre yüz yüze eğitime başlayacak okul ve sınıf düzeylerinde yüz yüze ve uzaktan eğitim gün ve saatlerinin yeniden belirlenmesine, öğrenci, veli ve okul yönetimlerimizin konu ile ilgili olarak zamanında bilgilendirilmesine ve gerekli tedbirlerin alınmasına,

 

          Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

 

Oy birliğiyle karar verilmiştir.....::| Bu içeriğe bağlı resimler |::....

COV─░D1
Yorum Bulunamadı