0258 415 1007 Salı, 28 Şubat 2017
Duyurular

Encümen Kararları

15.02.2017 Tarihli 40 numaralı encümen kararı

Gündem

 ÖZÜ: Denizli İli, Sarayköy İlçesi Turan Mahallesi  Denizli İzmir Karayolu  Mevkiinde, Tapuda 19 Pafta, 306 Ada, 7 Nolu Parselin İki Parçaya İfrazına; İfrazı Sonucu  Oluşan B  İle Gösterilen Kısmın İmar Planında  İmar Yolunda Kaldığından Dolayı  Kayıtsız, Şartsız ve Bedelsiz Olarak Yola Terkin Edilmesine; A İle Gösterilen Kısmının İse Müstakil  İmar Parseli Olarak Tescilinin Yapılmasında 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine Göre Bir Mahsur Bulunmadığından Onanmasının Kabulüne Dair.

 

          TEKLİF: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 14.02.2017 Tarih ve 52908619-180/413 Sayılı Başkanlık Makamından Encümenimize 14.02.2017 tarihinde havale olunan yazılarında; “Hamza ÇULLU 24.02.2016  tarihli dilekçe ve ekleri ile müracaat ederek ilçenin Turan Mahallesi  Denizli İzmir Karayolu  Mevkiinde, tapuda 19 pafta, 306 ada, 7 parsel no ile kayıtlı taşınmazın B  ile gösterilen kısımlarını kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak yola terk etmek istemesinde bir mahsur olup olmadığını sormaktadır. Yapılan incelemede; adı geçen parsel Belediyemiz imar planında meskenlere tahsis edilmiş alan içerisinde kalmaktadır. Söz konusu 19 pafta, 306 ada, 7 parsel Belediyemiz  imar planında 30LIVB imar paftasında yatayda 11200-11300 dikeyde 11200-11300  koordinatları arasında kaldığından  ekli folyede görüldüğü gibi 7 nolu parselin iki parçaya ifrazı sonucu  oluşan B  ile gösterilen kısmın imar planında  imar yolunda kaldığından dolayı  kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak yola terkin edilmesine ve  A ile gösterilen kısmının ise müstakil  imar parseli olarak tescilinin yapılmasında 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddelerine göre Encümence tetkiki gerekmektedir. Gereğini bilgilerinize  arz ederim. ” Denilmekle; Gereği düşünüldü.

 

           KARAR:  Belediye Encümenimizce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi incelenmiş olup, teklif çerçevesinde;

 

           Mülkiyeti Hamza ÇULLU’ya ait olan Denizli İli, Sarayköy İlçesi Turan Mahallesi  Denizli İzmir Karayolu  Mevkiinde, tapuda 19 pafta, 306 ada, 7 nolu parselin Belediyemiz imar planında meskenlere tahsis edilmiş alan içerisinde kaldığı;

 

           Söz konusu 19 pafta, 306 ada, 7 parsel Belediyemiz  imar planında 30LIVB imar paftasında yatayda 11200-11300 dikeyde 11200-11300  koordinatları arasında kaldığı anlaşılmakla;

 

          Ekli folyede görüldüğü gibi 7 nolu parselin iki parçaya ifrazına;

 

          İfrazı sonucu  oluşan B  ile gösterilen kısmın imar planında  imar yolunda kaldığından dolayı  kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak yola terkin edilmesine;

 

           A ile gösterilen kısmının ise müstakil  imar parseli olarak tescilinin yapılmasında 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddelerine göre bir mahsur bulunmadığından onanmasının kabulüne;

 

          Kararın ilgilisine tebliği ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine;

 

          Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi. 15.02.2017