0258 415 1007 Pazar, 30 Nisan 2017
Duyurular

Encümen Kararları

15.03.2017 Tarihli 81 numaralı encümen kararı

Gündem

 ÖZÜ: Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Turan Mahallesi, Helvacıoğlu Caddesi  Mevkiinde, Tapuda 3 Pafta, 82 Ada, 38 Parselin Üç  Parçaya İfrazına; İfrazı Sonucu  Oluşan A-E  İle Gösterilen Kısmın İmar Planında  İmar Yolunda Kaldığından Dolayı  Kayıtsız, Şartsız ve Bedelsiz Olarak Yola Terkin Edilmesine; C İle Gösterilen Kısmının İse Müstakil  İmar Parseli Olarak Tescilinin Yapılmasına; B-D  Artık Parsel Olduğundan Dolayı  Üzerine İnşaat Yapılamaz Şerhinin Düşülmesinde 3194 Sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. Maddelerine Göre Bir Mahsur Bulunmadığından Onanmasının Kabulüne Dair.

          TEKLİF: Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 15.03.2017 Tarih ve 52908619-303-1 Sayılı Başkanlık Makamından Encümenimize 15.03.2017 tarihinde havale olunan yazılarında; Cevdet KAYA   15.03.2017 tarihli dilekçe ve ekleri ile müracaat ederek ilçenin Turan Mahallesi, Helvacıoğlu Caddesi  Mevkiinde, tapuda 3 pafta, 82 ada, 38 parsel no ile kayıtlı taşınmazın A ve E ile gösterilen kısımlarını kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak yola terk etmek istemesinde bir mahsur olup olmadığını sormaktadır. Yapılan incelemede; adı geçen parsel Belediyemiz imar planında meskenlere tahsis edilmiş alan içerisinde kalmaktadır. Söz konusu 3 pafta, 82 ada, 38 parsel Belediyemiz  imar planında 30LIVA imar paftasında yatayda 10800-10900 dikeyde 11000-11100 koordinatları arasında kaldığından  ekli folyede görüldüğü gibi 38 nolu parselin üç  parçaya ifrazı sonucu  oluşan A-E  ile gösterilen kısmın imar planında  imar yolunda kaldığından dolayı  kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak yola terkin edilmesine ve  C ile gösterilen kısmının ise müstakil  imar parseli olarak tescilinin yapılmasında, B-D  artık parsel olduğundan dolayı  üzerine inşaat yapılamaz şerhinin düşülmesine 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddelerine göre Encümence tetkiki gerekmektedir. Gereğini bilgilerinize  arz ederim.Denilmekle; Gereği düşünüldü.

           KARAR:  Belediye Encümenimizce İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teklifi incelenmiş olup, teklif çerçevesinde;

           Mülkiyeti Cevdet KAYA’YA ait olan, Denizli İli, Sarayköy İlçesi, Turan Mahallesi, Helvacıoğlu Caddesi  Mevkiinde, tapuda 3 pafta, 82 ada, 38 parsel belediyemiz imar planında meskenlere tahsis edilmiş alan içerisinde kaldığı;

 

           Söz konusu 3 pafta, 82 ada, 38 parsel Belediyemiz  imar planında 30LIVA imar paftasında yatayda 10800-10900 dikeyde 11000-11100 koordinatları arasında kaldığı anlaşılmakla;

 

           Ekli folyede görüldüğü gibi 38 nolu parselin üç  parçaya ifrazına;

 

           İfrazı sonucu  oluşan A-E  ile gösterilen kısmın imar planında  imar yolunda kaldığından dolayı  kayıtsız, şartsız ve bedelsiz olarak yola terkin edilmesine;

 

           C ile gösterilen kısmının ise müstakil  imar parseli olarak tescilinin yapılmasına;

 

           B-D  artık parsel olduğundan dolayı  üzerine inşaat yapılamaz şerhinin düşülmesinde 3194 sayılı imar kanunun 15. ve 16. maddelerine göre bir mahsur bulunmadığından onanmasının kabulüne;

            

           Kararın ilgilisine tebliği ve gereği için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne tevdiine;

 

           Belediye Encümenince oybirliği ile karar verildi. 15.03.2017