0258 415 1007 Pazar, 18 Ağustos 2019
Duyurular

Meclis Kararları

06.05.2019 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

 

-      Yoklama ve Toplantının Açılışı,

1-      (1/1.Madde) 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. ve 41.maddelerinde belirtilen hükümlere göre hazırlanan Sarayköy Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili;

A- Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

2-      (2/3.Madde)20.05.2014 tarih ve 274 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararı ile kabul edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi Otopark Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 11.01 Maddesi uyarınca, 2019 yılı otopark bedellerinin tahakkuk ve tahsil esaslarının belirlenmesi ile ilgili;

A- Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

3-      (3/4.Madde) Tasarrufu Gençlik ve Spor Bakanlığına ait taşınmazların kiralama, tahsis, takas vb. talebine ilişkin meclis kararlarının güncellenmesi talep edilmekte olup, adı geçen tesisin Gençlik Hizmetleri Spor Genel Müdürlüğünün taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğinin “Kira İşlemleri” başlıklı 75. ve müteakip maddeleri gereğince 3 (üç) yıl süreli olarak bedeli mukabilinde kiralanması, gerekli evrakların hazırlanması ve imzalanması için Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili;

A-    Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

4-       (4/5.Madde) Türkiye Elektrik İletim A.Ş.Genel Müdürlüğü 21.Bölge Müdürlüğü’nün (Denizli) 06.03.2019 tarih ve 95294 sayılı yazısı ile İlçemiz Beylerbeyi Mahallesi 175 ada, 26 parsel nolu 2.573,98 m2 yüzölçümlü Belediyemiz mülkiyetindeki taşınmazın bulunduğu alan 380 KV. Denizli Batı 380 trafo merkezi sahasında kalmakta olduğu ve TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 30.Maddesi gereğince kamulaştırma işlemlerinin yapılacağı bildirilmiş olup, TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından 175.030,64.-TL. bedeli karşılığında kamulaştırma işlemine muvafakat ve taşınmazın devri için Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a yetki verilmesi ile ilgili;

A- Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

5-      (5/6.Madde) Ramazan ayı münasebeti ile Belediyemiz sınırları içinde ikamet eden fakir, yoksul, kimsesiz, bakıma muhtaç, sosyal güvencesi ve herhangi bir gelir kaynağı olmayan ailelere gıda yardımı yapılması ile ilgili;

A- Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

6-      (6/7.Madde) 5393 Sayılı Yasanın 49.Maddesinin 2.Fıkrasına göre Belediye Meclis Üyelerimiz arasından görevlendirilen Belediye Başkan Yardımcısının aylık brüt ücretinin belirlenmesi ile ilgili;

A- Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

7-      (7/8.Madde) 31.Mart.2019 Tarihinde yapılan Mahalli Yerel Seçimler neticesinde Belediye Meclis Üyeleri yenilenmiş olduğundan, İlçemiz Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Koruma Murakebe Heyeti üyelikleri seçimi yapılması hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 69514797/95 sayılı müzekkerelerinin görüşülmesi.

 

8-      (8/9.Madde) Meclis toplantı gün ve saatinin tespiti.