0258 415 1007 Pazar, 30 Nisan 2017
Duyurular

Meclis Kararları

10.04.2017 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

 

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

 

1-      Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Eski ve Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Nakil Araçlarının Yenileri İle Değiştirilmesi Çalışmaları Kapsamında 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10.Maddesi Gereğince Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Otobüsün 2017 Yılı Bütçesi (T-1) Edinilecek Taşıtlar Cetveline Eklenerek Satın Alınması İle İlgili;

A- Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

2-      Sarayköy İlçesi Sığma Mahallesi Darıyeri Mevkiinde Bulunan Yüksel DEVECİ Adına Kayıtlı 2207 Parsel Nolu Taşınmazın Arıtma Tesisi Yapılması Amacıyla Sığma Belediye Başkanlığına Satışının Yapıldığı, Ancak Arıtma Tesisi Yapılması İçin Düşünülen Taşınmazın 635 M2 Yüzölçümlü 1808 Parsel İken Yanlışlık Sonucu 875 M2 Yüzölçümlü 2207 Parselin Devrinin Yapıldığı ve Yüksel DEVECİ Adına Kayıtlı Olan 1808 Parsel İle Belediyemiz Adına Kayıtlı Olan 2207 Parsel Nolu Taşınmazların Aradaki 240 M2 Bedelinin Ödenmesi Şartıyla; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18.Maddesinin (e) Fıkrası ve 2886 Sayılı İhale Kanunun 51/g Maddesine Göre Pazarlık Usulüyle Takas (Trampa) İhalesinin Yapılması İçin Belediye Encümenine Yetki Verilmesi İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

3-      Enerya Denizli Doğalgaz Dağıtım Anonim Şirketi’nin 03.04.2017 Tarih ve MAT/EÖ/AA.16049 Sayılı Yazılarında Belirtildiği Üzere, Enerji Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Neticesinde İlçemizin de Enerya Denizli Doğalgaz Dağıtım Lisansı Kapsamına Alınması Planlanmakta Olup, Söz Konusu Başvurunun Yapılabilmesi İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

B-     İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

4-      (Gündem Sırasında Değişiklik Teklifiyle İlave Olarak Eklenen Gündemimizin 4. Maddesi) İlçemiz Turan Mahallesi 62 Ada, 18-19-21-24-25-26-27 ve 41 Nolu Parsellerin Bulunduğu Alan Belediyemiz İmar Planında B-5 (Bitişik 5 Kat Ticari ) Yapı Nizamlıdır. Parsel Sahiplerinin İlgi Dilekçesine İstinaden Parsellerin Bulunduğu Alanın Mevcut İmar Planında B-5 Kat (Bitişik 5 Kat Ticari) Yapı Nizamlı Olduğundan Dolayı Yeni Yapılacak Olan İnşaatlarda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği Gereğince Minimum 9.00 M Parsel Cephe Şartı Olduğundan Parsellerin İmar Parseli Özelliği Taşımadığından  Dolayı ve Parsellerin Bulunduğu İmar Adasının Atatürk Caddesine Bakan Cephesindeki Kat Nizamı B-4 (Bitişik 4 Kat Ticari) Olacak Şekilde 1/1000 Ölçekli Uygulama  İmar Planı Tadilatı İle İlgili;

A- İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

5-      Belediyemiz Müdürlükleri Uhdesinde Bulunan  Arızaları Tamir Edilemediği İçin Kullanılmayan veya Ekonomik Ömürlerini Doldurmuş Otomobil, Minibüs, Midibüs, Otobüs, Pick-Up, Kamyon, Kamyonet ve İş Makinelerinin (vb.) Oluşturulan Taşıt Muayene ve Kontrol Komisyonu’nca Düzenlenen Taşıt Muayene ve Kontrol Raporlarına İstinaden Taşıt, İş Makinesi veya Hurda Olarak Taşıt Kanunu’nun 13.Maddesi Gereğince Satılabilmesi İle İlgili;  

A- Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

 

6-      Sarayköy Belediyesinin 2016 Yılı Faaliyetlerini Kapsayan Denetim Komisyonu Raporunun Belediye Meclisinin Bilgisine Sunulması.

 

7-      01.01.2016 – 31.12.2016 Tarihlerini Kapsayan Belediye Başkanlığı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi Hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2017 Tarih ve 72635287/122 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

8-      1 (Bir) Yıl Süre İle Belediye Encümenine Gizli Oyla 2 (İki) Üye Seçimi Hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2017 Tarih ve 72635287/123 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

9-      Sarayköy Belediye Meclisince “İmar Komisyonu, Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu, Yönetmelik İnceleme Komisyonu, Genel İdari Hizmetler Komisyonu, Eğitim, Kültür, Turizm, Sanat ve Spor Komisyonu ” olarak 5 (Beş) İhtisas Komisyonu Kurulması; Kurulacak Komisyonların Üye Sayısının Belirlenmesi; Komisyonların Görev Sürelerinin 1 (Bir) Yıl Olması; İhtisas Komisyonlarına Üye Seçiminin Yapılması Hususunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 29.03.2017 Tarih ve 72635287/124 Sayılı Müzekkerelerinin Görüşülmesi.

 

10-  Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.