0258 415 1007 Perşembe, 30 Mart 2017
Duyurular

Meclis Kararları

06.03.2017 Tarihli Meclis Kararı

Gündem

 G Ü N D E M   :

-         Yoklama ve Toplantının Açılışı,

1-      (1/1) Riskli Bina Tespit Raporu Gereğince Belediyemizce Yıkılan Sosyal Hizmet Binası Yerine Yapılacak Olan Kültür Merkezi’nin Yapımı Finansmanında Kullanılmak Üzere 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 7. Maddesinin Altıncı Fıkrası Kapsamında Borçlanılması ve Borçlanma İşlemleri İçin Belediye Başkanı Ahmet Necati ÖZBAŞ’a Yetki Verilmesi İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

2-      (2/2) Belediyemize Şartlı Nakdi Yardım Olarak Verilen ve Kamu Hizmetlerinde Kullanılacak Olan 13+1,5 M3 Sıkıştırmalı Çöp Aracının Kamu Yararı Tahsis Kararı Alınması İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

3-      (3/4) (Gündem Sırasında Değişiklik Teklifiyle Eklenen Gündemimizin 4.ncü Maddesi) Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü Uhdesinde Bulunan Eski ve Ekonomik Ömrünü Tamamlamış Nakil Araçlarının Yenileri İle Değiştirilmesi Çalışmaları Kapsamında 237 Sayılı Taşıt Kanunu’nun 10.Maddesi Gereğince Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere 1 Adet Otobüsün 2017 Yılı Bütçesi (T-1) Edinilecek Taşıtlar Cetveline Eklenerek Satın Alınması İle İlgili;

A-    Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

4-      (4/5) (Gündem Sırasında Değişiklik Teklifiyle Eklenen Gündemimizin 5.nci Maddesi) Belediyemiz Müdürlükleri Uhdesinde Bulunan  Arızaları Tamir Edilemediği İçin Kullanılmayan Veya Ekonomik Ömürlerini Doldurmuş Otomobil, Minibüs, Midibüs, Otobüs, Pick-Up, Kamyon, Kamyonet ve İş Makinelerinin (vb.) Oluşturulan Taşıt Muayene ve Kontrol Komisyonu’nca Düzenlenen Taşıt Muayene ve Kontrol Raporlarına İstinaden Taşıt, İş Makinesi Veya Hurda Olarak Taşıt Kanunu’nun 13.Maddesi Gereğince Satılabilmesi İle İlili;

A- Plan ve Bütçe İnceleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

5-      (5/6) (Gündem Sırasında Değişiklik Teklifiyle Eklenen Gündemimizin 6.ncı Maddesi) İlçemiz Beylerbeyi Mahallesi Bozyer Mevkiinde Bulunan Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Tapunun 165 Ada, 30 Parselde Kayıtlı Taşınmaz Üzerinde Herhangi Bir Yapılaşma Olmadığı ve Özel Girişimcileri Teşvik Etmek Amacı İle 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7.Maddesine İstinaden Denizli Büyükşehir Belediyesi Tarafından 16.01.2017 Tarih 71 Sayılı Meclis Kararı İle Resmi Kurum Alanından Özel Sosyal Tesis Alanına 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği Yapılan Parselimiz İçin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına Uygun Olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Teklifi İle İlgili;

A-    İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

6-      (6/7) İlçemizde 13. Düzenlenecek Olan “Sarayköy Milli Mücadeleye Katılış ve Onüçüncü Tarım ve Kültür Festivali” Giderlerinin Belediyemiz Bütçesinden Karşılanması Hususunda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 24.02.2017 Tarih ve 83814535/4 Sayılı Müzekkeresinin Görüşülmesi.

7-      (7/8) Meclis Toplantı Gün ve Saatinin Tespiti.